Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné podmienky
 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tomáš Fischer FISH5 - GRAFICKÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIO, 925 82 Tešedíkovo 165, IČO: 44 907 699, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodný úrad Šaľa, číslo živnostenského registra: 450-10803, prevádzka 925 82 Tešedíkovo 165 (ďalej len ako ,,predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.najtlac.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
telefón: +421 0948 578 201
poštová adresa: Tomáš Fischer - FISH5 - GRAFICKÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIO, 925 82 Tešedíkovo 165
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2628062986 / 1100 - Tatrabanka

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

1.2. Zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a fyzickými osobami nepodnikateľmi (spotrebitelia) sa budú riadiť týmito VOP a ustanoveniami zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a je identifikovaná všeobecnými údajmi ako meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail.

1.3. Zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a podnikateľmi (fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby) sa budú spravovať týmito VOP a ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a je identifikovaná okrem všeobecných údajov aj obchodným menom, sídlom, IČO, DIČ a IČ DPH.

Spotrebiteľ a podnikateľ sa na účely týchto VOP spoločne označujú aj ako kupujúci.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP, ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.najtlac.sk (ďalej len ako „internetová stránka“), ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5.VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.6. Predmetom kúpy sú produkty a služby uvedené na stránke www.najtlac.sk (najmä výroba a tlač vizitiek, propagačných materiálov, svadobných oznámení, slávnostných oznámení). Zoznam tovaru na internetovej stránke, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe telefonickej alebo e-mailovej otázky kupujúceho. Minimálna výška objednávky je 15,- EUR bez DPH.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára (ďalej len ako ,,objednávka“). V objednávke kupujúci špecifikuje predmet kúpy vyplnením všetkých povinných údajov objednávky a určí spôsob doručenia objednaného tovaru. Súčasne s objednávkou má kupujúci možnosť pripojiť súbor obsahujúci grafický návrh kupujúceho na úpravu ním objednaného tovaru (napr. vizitky, reklamného letáku a pod.), pokiaľ je jeho úprava možná.

V prípade, že objednávka nebude obsahovať grafický návrh na úpravu tovaru, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za spracovanie grafického návrhu od 5,- EUR do 100,- EUR bez DPH podľa náročnosti a množstva, pričom kupujúci je vždy upozornený vopred na cenu za spracovanie grafického návrhu.

Takto vyplnenú a odoslanú objednávku kupujúceho bude predávajúci považovať za záväznú objednávku. V prípade vypracovania grafického návrhu predávajúcim podľa požiadaviek kupujúceho zadaných v záväznej objednávke, bude grafický návrh po jeho vypracovaní zaslaný kupujúcemu e-mailom na jeho odsúhlasenie. Odsúhlasenie grafického návrhu kupujúcim nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy.          

2.2. Predávajúci záväzne akceptuje objednávku e-mailom označeným ako ,,potvrdenie objednávky“ po overení dostupnosti tovaru, platných cien, termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim a možnosti vyhotovenia tovaru podľa návrhu kupujúceho zaslaného v objednávke.  

2.3 Automatické Oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Zrušenie objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín. Kupujúci v oznámení o zrušení objednávky uvedie meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 3.1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo inej nemožnosti plnenia predmetu kúpy nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim v prípade, že kupujúci spolu s objednávkou zaslal predávajúcemu grafický návrh úpravy objednaného tovaru,  inak do 3 pracovných dní od schválenia grafického návrhu kupujúcim a v prípade úhrady kúpnej ceny platbou vopred na bankový účet do 3 pracovných dní od pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. Lehota 3 pracovných dní je zachovaná aj v prípade, ak bola tovar v posledný deň lehoty podaný na poštovú prepravu; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky (ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak). V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí dohodnutej lehoty prevzatia tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10,- EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúcim z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim, má predávajúci voči kupujúcemu okrem skladného nárok zaplatenie celej kúpnej ceny tovaru a poštovného titulom náhrady škody, ktorá bola predávajúcemu spôsobená výrobou objednaného tovaru.  

5.3. V prípade, ak predávajúci dopraví poštovou prepravou tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.3. týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a za prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že zistí jeho mechanické poškodenie, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí  vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Kupujúci doručí záznam predávajúcemu, ktorý môže po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.1. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6. Spôsoby platieb:
  • V hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke (0,- EUR)
  • Platba na účet. V prípade platby prevodom vopred na účet predávajúceho predávajúci kupujúcemu poštovné a balné neúčtuje. (0,- EUR).
  • Platba na dobierku (spoplatnená 2,50 EUR),

5.7. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú platbu za tovar na účet bankovým prevodom, bude mu predávajúcim zaslaná zálohová faktúra na e-mail. Po pripísaní platby kupujúceho na bankový účet predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu na ten istý e-mail daňový doklad do 2 pracovných dní. Pri dohode o platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

 

6. Kúpna cena

6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke predávajúceho. Kúpna cena bude stanovená podľa Cenníka produktov a služieb predávajúceho umiestneného na internetovej stránke predávajúceho.  Predávajúci nie platcom DPH.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako ,,kúpna cena“) niektorým zo spôsobov uvedeným v bode 5.7. VOP. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. V prípade objednávky tovaru kupujúceho nad 100,- EUR má kupujúci nárok na bezplatné vypracovanie grafického návrhu (na vizitku alebo reklamný leták) predávajúcim.

6.6. V prípade objednávky tovaru prevyšujúcej celkovú sumu 100,- EUR je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho zálohu vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru. V prípade, že záloha nebude uhradená do 3 dní od žiadosti predávajúceho o úhradu zálohy, bude objednávka kupujúceho automaticky stornovaná.           

   

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8.  Záruka a vrátenie tovaru

8.1. Na tovar zakúpený prostredníctvom  elektronického obchodu sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný podľa podmienok kúpnej zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní tovaru, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli vady spôsobené z dôvodov na strane kupujúceho.

8.3. V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. (ďalej len ako „Zákon č. 108/2000 Z.z.“) podľa § 12 ods. 5 písm. c) Zákon č. 108/2000 Z.z., nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade predávajúceho všetky tlačoviny a grafické práce. Taktiež podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákon č. 108/2000 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3.

8.4. Na odstúpenie od zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľom podľa bodu 1.3. sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Z.z Obchodný zákonník.

 

9. Reklamačný poriadok

9.1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru v súlade so zákono č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“).

9.2. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky v dodanom a zakúpenom tovare je oprávnený reklamovať zakúpený tovar u predajcu v záručnej dobe podľa 8.1. týchto VOP.

9.3. Ak predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby.

9.4. Pokiaľ kupujúci nevykonal prehliadku tovaru pri jeho doručení podľa bodu 5.4., môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.5. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom doručenia vyplneného reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie so súčasným doručením reklamovaného tovaru.

9.6.  Miestom určeným na prijímanie reklamácii je prevádzka predávajúceho: Tomáš Fischer FISH5 - GRAFICKÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIO, 925 82 Tešedíkovo 165, kam je kupujúci povinný doručiť zakúpený tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie. Kupujúci reklamovaný tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Zásielku s reklamovaným tovarom odporúčame poistiť. Zásielku s reklamovaným tovarom zaslanú na dobierku predávajúci neprevezme.

9.7.  Kupujúci okrem reklamovaného tovaru a reklamačného formulára, v ktorom kupujúci uvedie reklamovaný tovar, reklamovanú závadu, dátum zakúpenia tovaru, kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa a číslo bankového účtu, je povinný predložiť doklad o zaplatení reklamovaného tovaru (originál faktúry alebo jej kópiu). Predávajúci následne vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

9.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

9.9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.10. Predávajúci vybavuje reklamácie, ktoré sa vzťahujú len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

9.11. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie zamietnutím reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch zákazníka, neposkytovať tieto údaje tretím osobám, vyhradzuje si však právo využívať ich na svoje marketingové akcie.

10.4. Ostatné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov kupujúceho sa spravujú ZnOOÚ.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Tešedíkove, dňa 21.03.2013

 

 

 

Digitálna tlač od nás Vám prináša nasledovné výhody

Garantujeme Vašu spokojnosť. Široký výber bežných aj kreatívnych papierov, najmodernejšia nízkonákladová farebná tlač, možnosť získať bezplatný grafický návrh a rýchle doručenie alebo osobné vyzdvihnutie tlačovín. Dbáme na Vaše pohodlie a spokojnosť.

 

 

Ako postupovať, ak sa rozhodnete pre lacnú tlač?

Postup spolupráce s nami je maximálne jednoduchý. Vyberte si produkt z našej stránky, vypočítajte si orientačnú cenu za tlač, pošlete objednávku. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať a dohodneme si ďalšie detaily ako napríklad grafický návrh, ak budete potrebovať. Ak bude všetko dohodnuté, zrealizujeme tlač a doručíme Vám, alebo počkáme, kým vyzdvihnete si materiály v našich priestoroch. Tešíme sa na Vás.